YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Nimi: Seinäjoen Urheilijat ry
Kotipaikka: Seinäjoki
Rekisterinumero: 21.939
Merkitty rekisteriin: 15.8.1932

 

 

I Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus

 

1 §

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Seinäjoen Urheilijat ry.

 

Seuran kotipaikka on Seinäjoen kaupunki.

 

Seura on perustettu 6.4.1932 ja sen tarkoituksena on edistää liikuntakasvatusta toiminta alueellaan, innostaa jäseniään ja muitakin henkilöitä toimimaan seuran päämäärien hyväksi. Seuran päätavoitteena on edistää kunto-, kilpa- ja huippuluistelua sekä muita mahdollisia erikseen päätettäviä lajeja toiminta-alueellaan. Seuran toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet. Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää liikuntaharjoituksia ja -kilpailuja sekä näytöksiä, juhlia, urheilutapahtumia, tilaisuuksia, koulutuksia ja kursseja. Varoja toimintansa tukemiseksi seura hankkii toimeenpanemalla asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, kilpailuja, juhlia, tilaisuuksia sekä osallistumalla niihin; hankkimalla yhteistyökumppaneita ja sponsoreita; hakemalla erilaisia tukia ja avustuksia; ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja; Seuran fanituotteiden ja kioskituotteiden satunnainen myynti kilpailujen ja tapahtumien yhteydessä. Seura voi omistaa kiinteistöjä ja osakkeita.

 

 

II Seuran jäsenet

 

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi päästä jokainen seuran johtokunnan hyväksymä henkilö tai oikeuskelpoinen henkilö, joka suorittaa liittymismaksun ja sitoutuu suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun, noudattamaan seuran SuomenLuisteluliitto ry:n sääntöjä ja päätöksiä sekä kunniasanallaan vakuuttaa olevansa Suomen Luisteluliitto ry:n säädöksen mukainen urheilija. Nimi, syntymäaika, ammatti ja muut tarpeelliset henkilötiedot merkitään seuran jäsenluetteloon. Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka suorittavat vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. Kunniajäseneksi voi seura kutsua henkilöitä, jotka erikoisen huomattavasti ovat auttaneet seuran toimintaa.

Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään seuran kokouksessa ja sen on saatava vähintään 2/3 annetuista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. Päästäkseen osalliseksi seuran jäsenilleen tarjoamista eduista on jäsenen huolehdittava jäsenmaksujensa määräaikaisesta suorittamisesta.

 

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan kaikki näiden sääntöjen perusteella asetetut jäsenmaksut sanotun  vuoden loppuun asti. Jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä ja päätöksiä tai sen virkailijoiden oikeutettuja määräyksiä tai laiminlyö yhden vuoden jäsenmaksun suorittamisen määräaikana, rikkoo kunnian- tai rikoslakeja taikka muuten on seuralle haitaksi, voi seuran johtokunta erottaa seurasta. Rangaistuspäätöksestä on rangaistu jäsen oikeutettu vetoamaan seuran kokoukseen jättämällä 14. päivän kuluessa rangaistuspäätöksestä tiedon saatuaan, tiedonpäivää lukuun ottamatta valituskirjelmän johtokunnalle.

 

Jäsenet ovat sitoutuneet kulloinkin voimassa olevaan Suomen Antidopingtoimikunnan dopingsäännöstöön ja sitä kautta Suomen allekirjoittamien kansainvälisten antidopingsopimusten mukaisiin sääntöihin.

 

 

III Liittymis- ja jäsenmaksut

 

Liittymis-, jäsen- sekä kannatusmaksujen suuruuden määrää seuran kevätkokous kutakin vuotta varten erikseen. Jäsenmaksu on suoritettava ennen tilikauden loppua.

 

 

IV Seuran toimielimet

 

Seuran toimielimiä ovat seuran kokous, johtokunta sekä johtokunnan asettamat valiokunnat ja toimikunnat.

 

 

V Seuran kokoukset

 

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Syyskokous pidetään 30.10. mennessä sekä kevätkokous 31.5. mennessä, johtokunnan määrääminä aikoina ja paikassa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. vahvistetaan liittymis-, jäsen- sekä kannatusmaksujen suuruus seuraavalle toimintakaudelle
 4. vahvistetaan johtokunnan seuraavaa toimintakautta varten laatima toimintasuunnitelma sekä tuloja menoarvio
 5. valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä jäsenet seuravaksi toimintakaudeksi
 6. valitaan edustajat Suomen luisteluliitto ry:n ja Pohjanmaan urheiluliitto ry:n kokouksiin
 7. päätetään urheilumuodoista, jotka pidetään seuran ohjelmassa ja valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin jaostoa varten
 1. käsitellään johtokunnan mahdollisesti esittämät muut asiat 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat
 2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 3. luetaan seuran toiminta- ja tilintarkastuskertomus
 4. päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 5. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet
 6. käsitellään johtokunnan mahdollisesti esittämät muut asiat

 

10 §

Seura kokoontuu, paitsi kevät- ja syyskokoukseensa, myös milloin johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai 1/10 seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii erityisesti ilmoitettua asiaa varten. Seuran kutsuu kokoon johtokunta julki panolla yleisillä paikoilla, sanomalehtien välityksellä tai sähköpostitse vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kokouskutsuissa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset. Muista asioista johtokunta ilmoittaa jäsenille parhaaksi katsomallaan tavalla. Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään ainoastaan ne asiat, joita varten kokous on kutsuttu koolle. Asioista, joita jäsenet haluavat vuosi- tai ylimääräisessä kokouksessa käsiteltäviksi, on tehtävä seuran johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Seuran kokouksissa on kullakin jäsenellä, lukuun ottamatta kannattavia jäseniä, yksi ääni.

 

 

VI Seuran johtokunta

 

11 §

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa lainmukaisena hallituksena kevätkokouksessa toimintakaudeksi kerrallaan valittava johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä 5-10 jäsentä. Johtokunta valitsee varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Jos johtokunnan jäsen eroaa kesken toimikauttaan, valitsee seuran kokous toisen hänen tilalleen toimikauden loppuajaksi, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

 

12 §

Johtokunnan velvollisuutena on valvoa seuran ja sen jäsenten toimintaa. Erityisesti johtokunnan tehtävänä on:

 1. kutsua koolle seuran kokoukset, valmistaa niille esitettävät asiat ja toimenpanna niiden päätökset
 2. valita tarpeelliset valiokunnat, toimikunnat ja jaostojen johtokunnat tai henkilöt asioiden valmistelevista ja hoitamista varten sekä vahvistaa niille toimintaohjeet ja oikeudet
 1. hoitaa seuran taloutta ja omaisuutta sekä sitä koskevaa tilinpitoa
 2. laatia talousarvio- ja toimintasuunnitelmaesitykset sekä toimintakertomukset
 3. toimittaa tarpeelliset tiedot jäsenille
 4. hyväksyä seuraan pyrkivät uudet jäsenet
 5. päättää ansiomerkkien jakamisesta
 6. ryhtyä toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.

 

13 §

Johtokunnan kutsuu kokoon puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Johtokunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä ja kaikille on toimitettu kirjallinen tai suullinen kutsu vähintään kolme (3) päivää aikaisemmin. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövalinnoissa arpa.

 

14 §

Seuran virkailijoiden tehtävät ja velvollisuudet ovat seuraavat:

 1. puheenjohtaja valvoo yleisesti seuraa ja sen etuja, kutsuu kokoon johtokunnan ja johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa;
 1. sihteeri hoitaa seuran kirjeenvaihdon, hoitaa arkistoa, pitää pöytäkirjaa johtokunnan kokouksissa, laatii toimintakertomuksen, jonka johtokunta tarkastaa ja allekirjoittaa;
 1. rahastonhoitaja hoitaa seuran rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtii saatavien perimisestä ja velkojen maksamisesta. Hän on velvollinen huolehtimaan seuran kirjanpidon hoitamisesta sekä olemaan kiinteässä yhteistoiminnassa tilitoimiston kanssa seuran talouteen liittyvissä kysymyksissä.

Edellä mainittuja toimia voidaan yhdistää. Tarpeen tullen voidaan virkailijoille valita varahenkilöt ja lisätä heidän lukuaan. Johtokunta voi antaa lisämääräyksiä virkailijoiden tehtävistä ja velvollisuuksista.

 

15 §

Johtokunta valitsee tarvittaessa työvaliokunnan, johon kuuluu puheenjohtaja ja 3-5 jäsentä ja jonka puheenjohtajana toimii johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Työvaliokunta valitsee itselleen myös varapuheenjohtajan. Sen sihteerinä toimii seuran sihteeri. Työvaliokunta on päätösvaltainen 1 + 2 jäsenellä. Työvaliokunta hoitaa seuran juoksevia asioita.

 

16 §

Seuran tilikausi ja toimintakausi alkaa 1.7. ja päättyy seuravana vuonna 30.6.

 

 

VII Seuran nimen kirjoittaminen

 

17 §

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

 

 

VIII Tilintarkastus

 

18 §

Johtokunnan on jätettävä tilit tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen syyskokousta. Tilintarkastajien on tarkastettava seuran tilit sekä esitettävä niistä johtokunnalle kirjallinen lausunto vähintään kaksi viikkoa ennen syyskokousta.

 

 

IX Muita määräyksiä

 

19 §

Sen lisäksi mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevia yhdistyslain määräyksiä. Tarpeen vaatiessa voi seuran kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudettavaksi seuran sisäistä toimintaa järjestäviä sääntöjä, perustaa rekisteröimättömiä jaostoja tai alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset toimikunnat.

 

20 §

Näiden sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista koskeva päätös on, ollakseen pätevä, tehtävä kahdessa (2) vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä seuran kokouksessa. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muuttamista tai purkamista on kannattanut vähintään 2/3 kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Edellä mainittujen kokousten kokouskutsuissa on mainittava kokousten tarkoitus.

 

21 §

Jos seura on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä johonkin paikkakunnan liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen niin kuin seuran kokous määrää, joka viimeksi päättää seuran purkamisesta.